pdf Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (za tisak)

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine, a sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) stoga provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom (osobe kojima je odobrena međunarodnom zaštita).

Prethodni Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava upodručju integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine bio je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 25. srpnja 2013. godine te je predstavljao rezultat mjere 5.3. Migracijske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Sukladno tome, spomenuta Radna skupinu formirana je u 2017. godine te je izradila Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. do 2019. godine. U navedenu Radnu skupinu bili su uključeni predstavnici i predstavnice svih relevantnih tijela ministarstava, javnih ustanova, nevladinih i drugih organizacija te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koji je koordinirao radom Radne skupine.

Tražilica