Izazovi upravljanja različitostima pri integraciji migranata u Europsku uniju

Stručni članak: Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 18 No. 2, 2018.
Tijana Vukojičić Tomić, Pravni fakultet Zagreb

Integracija migranata predstavlja jedan od najvećih suvremenih izazova za države EU-a, kao i velik izazov upravljanju različitostima u Europi općenito. Zbog toga je okvir za integraciju migranata u EU-u osmišljen kroz različite direktive i druge „mekane“ mehanizme. Iako integracija migranata i dalje ostaje prvenstveno odgovornost individualnih nacionalnih država, politike EU-a važne su zbog (promicanja) razmjene znanja i praćenja integracijskih praksi.
EU o integraciji migranata govori kao o ključnom mehanizmu kojim se mogu maksimalno iskoristiti prilike kojima migracija može ostvariti doprinos razvoju EU-a, dok je s druge strane zapošljavanje od središnje važnosti za uključenost migranata. Zakonodavstvo EU-a sadrži učinkovit antidiskriminacijski okvir i
naglašava načelo jednakih prilika kao ključno integracijsko pitanje. Autorica u radu kreće od pretpostavke da se integracijom migranata u području zapošljavanja ne samo prakticira antidiskriminacija, već da je isto tako važan doprinos migranata ekonomskom razvoju i kulturnom bogatstvu Europe jer europska radna snaga stari i brojčano opada. Provedena je analiza dokumenata europskih politika u kontekstu pristupa upravljanja različitostima, te se njome ističe potencijal različitosti pri postizanju boljeg organizacijskog učinka. U radu se tvrdi da je uspješna integracija migranata prepoznata ne samo kao ključ osiguranja njihove uključenosti, već kao potencijal za tržište rada zemlje domaćina
i postizanje boljega ekonomskog učinka. Ipak, priljev migranata također može ugroziti fiskalnu održivost države ako se ljudski potencijali ne koriste pravilno. U radu se ističu različiti izazovi uspješnoj integraciji u tržište rada.