Integracija u lokalnoj zajednici – psihosocijalni aspekti

Javno događanje „Integracija u lokalnoj zajednici- psihosocijalni aspekti“ održano je u Zadru 11.lipnja 2018 godine za 40 tak predstavnika socijalnih, obrazovnih i javnih institucija koje se bave pitanjima integracije s područja Zadarske županije.

Koliko je obrazovanje migranata bitno, na koji način ga osigurati te koji su izazovi u tom procesu u izlaganju je predstavila stručnjakinja Jasna Belamarić. O važnosti i složenosti psihosocijalne podrške kao i iskustvu rada u kampu za migrante okupljenima je predstavila Martina Čarija iz Društva za psihološku podršku.

Imajući u vidu podatak da su 50-80% migranata zapravo žene i djeca jasno je koliko je važna podrška ženama te da su one vrlo ranjiva skupina. Upravo je socijalna izolacija žena velik problem s kojim se susreću zemlje u EU. Prof. Marina Nekić sa Sveučilišta u Zadru prezentirala je „Ulogu žene u procesu integracije“.

Okvir za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini te preporuke za predstavnike lokalnih i regionalnih samouprava u izradi lokalnih strategija i Akcijskih planova za integraciju predstavila je Nives Ivelja iz Udruge MI dok je Nalaze i preporuke proizašle iz Evaluacije okvira za integraciju predstavila Branka Peurača.

Okupljeni su naglasili nedostatak podrške od strane stručnih službi budući provedbeni mehanizmi nisu odgovarajući i ne odgovaraju potrebama migranata i službi uključenih u integraciju. Ne postoji međusektorska suradnja a postojeća iskustva i potencijali u integraciji ne koriste se dovoljno kao primjeri dobre prakse. Lokalne zajednice do sada nisu bile uključene na koordiniran način što dovodi do toga da jedna ili dvije organizacije/ institucije preuzimaju brigu u svojem segmentu dok se ostali segmenti psihosocijalne podrške zanemaruju.

Javno događanje održano je u sklopu projekta „Stvaranje društva dobrodošlice“, koji provodi Udruga „MI“ – Split uz financijsku podršku i suradnju s Agencijom UN-a za izbjeglice u RH – UNHCR Hrvatska. Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju uvjeta za kvalitetnu integraciju izbjeglica.