Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Kako iskustva iz drugih zemalja i područja djelovanja mogu pomoći u provedbi integracijskih mjera za migrante u Hrvatskoj: Naučene lekcije u zemljama OECD-a i primjer inovativne restorativne prakse

Tijekom 2017. godine radila sam na evaluaciji integracijskog okvira za migrante u Hrvatskoj. Neki od istraživačkih izvještaja i analiza koje sam pri tome proučila pružili su mi obilje materijala o naučenim lekcijama i kriterijima za ocjenu napretka i kvalitete integracije. Piše: Branka Peurača, Udruga za kreativni socijalni rad.

Opširnije...

Dunavski kompas

U Zagrebu je u srijedu, 21. studenog, predstavljena još jedna online platforma čiji je cilj olakšavanje procesa integracije stranaca u hrvatsko društvo. Dunavski kompas, izrađen u sklopu projekta DRIM, nudi informacije za sva važna životna područja: boravak, rad, učenje jezika, obrazovanje, svakodnevni život i zdravlje te nudi pregled svih važnih prava i mogućnosti ovisno o nacionalnom kontekstu zemalja koje sudjeluju u projektu.

Opširnije...

Potpora ranjivim skupinama: Integracija stranaca u hrvatsko društvo

Integracija stranaca predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i hrvatskih državljana na posljedice postmigracijskih procesa.
Cilj integracijske politike sastoji se u osiguravanju određenih prava strancima od strane države koji se primarno odnose na pravo na rad, odgovarajući smještaj odnosno stanovanje, obrazovanje, sigurnost i sva ostala pripadajuća prava, dok je stranac dužan konstruktivno i lojalno sudjelovati u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline. Republika Hrvatska posebnu pažnju pridaje ranjivim skupinama stranaca poput tražitelja azila, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

Opširnije...