Volontiranje - važna komponenta uspješne integracije izbjeglica i imigranata

Diljem Europe volonteri  igraju ključnu ulogu  u facilitiranju prihvata izbjeglica i njihovoj integraciji u lokalne zajednice. Volonteri u velikoj mjeri doprinose podizanju kapaciteta adekvatnog i kvalitetnog odgovora na zahtjeve lokalne politike zbrinjavanja i integracije.

U 2004. Common Basic Principals for Immigrant Integration Policy (CBPs, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/common-basic-principles_en.pdf), Osnovna zajednička načela u integracijskoj politici u EU , integraciju definiraju kao dinamičan, dvosmjeran proces  zajedničke prilagodbe svih migranta i stanovnika zemalja članica. CBPs također definira  ključne politike, aktivnosti i pristupe koji zajedno mogu osigurati temelj uspješne integracije.

Isti dokument definira područja u kojima volonteri mogu  ostvariti utjecaj:

  • olakšavaju društveni kontakt , zajedničku svijest i umrežavanje lokalnog stanovništva i izbjeglica/migranta
  • doprinijeti zapošljivosti stjecanjem novih vještina kroz volontiranje samih izbjeglica
  • otvaranje mogućnosti za učenje i prakticiranje jezika zemlje dolaska
  • omogućiti izbjeglicama da upoznaju i bolje razumiju nacionalne pravne sustave, kulturu i povijest,

Pristup ostvarivanju prava, aktivno sudjelovanje u društvenom životu zajednice i samostalniji život.

Za novo pristigle izbjeglice koje doživljavaju radikalnu promjenu društvene zajednice, volonteri imaju i dodatnu i iznimno važnu ulogu podrške u njihovom prijemu i prilagodbi kao i izgradnji novih odnosa i prijateljstava.

Volonteri koji imaju osobno iskustvo izbjeglištva i promjene životne sredine mogu biti dragocjen izvor informacija i podrške kako za izbjeglice tako i za provedbu aktivnosti uključenih organizacija.

Volonteri su pojedinci koji dobrovoljno ulažu svoje slobodno vrijeme, trud, znanja i vještine kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje“.

U Europi postoje različiti pogledi na volontiranje. Stajališta o volontiranju mogu se razlikovati u zemljama članicama, među ljudima različite dobi i podrijetla te unutar različitih organizacija i tijela.

U pružanje podrške izbjeglicama i njihovu integraciju uključen je širok raspon pružatelja usluga, organizacija civilnog društva, udruga koje se bave izbjeglicama i migrantima kao i mnogih drugih čimbenika. Izravno uključivanje volontera u ovaj rad širi opseg i vrstu aktivnosti kao podrške potrebne izbjeglicama.

Učinkoviti volonterski programi oslanjaju se na široku mrežu partnera i dionika koji rade za zajedničku dobrobit. Jasne podjele uloga, odgovornosti i komunikacijski kanali, dogovoreni među partnerima i vanjskim dionicima, uključujući i izbjeglice, podrška su učinkovitoj koordinaciji ovakvih programa.

Organizatori volontiranja svoj doprinos  mogu dati kroz pristup volonterima, infrastrukturi i stručnosti,  dok širu javnost mogu izvještavati o načinima i mogućnostima volontiranja sa izbjeglicama.

Dok volonteri svoje slobodno vrijeme daju besplatno, koordinacija volonterskih programa zahtijeva odgovarajuća i održiva ljudska i financijska sredstva. Interes za volontiranjem se može poticati kroz pružanje lako dostupnih informacija o mogućnostima volontiranja sa izbjeglicama, razvijanjem aktivnosti koje odgovaraju na prevladavajuće motive i očekivanja te korištenjem kreativnog i ciljanog marketinga za pronalaženje potencijalnih volontera. Kako bi osigurali uključivanje osoba širokog spektra, vrlo je važno je da programi razvijaju volonterske zadatke i uloge dostupne osobama s različitim stupnjem vještina i iskustva, bilo da se radi o izbjeglicama ili drugim osobama.

Volontiranje je dostupno pojedincima iz bilo kojeg socioekonomskog, demografskog i migracijskog okruženja, uključujući izbjeglice i migrante. Organizacijama koje se bave izbjeglicama/migrantima dostupno je dovoljno informacija, alata i podrške za sudjelovanje volonterskim programima, ukoliko to žele.“ S približno 100 milijuna pojedinaca koji se bave dobrovoljnim aktivnostima diljem Europske unije1 postoji veliki broj volontera koji bi potencijalno mogli biti uključeni u pružanje podrške integraciji izbjeglica.

S obzirom na svoje podrijetlo, godine, spol, vještine, interese i mnoge druge pojedinačne ili skupne čimbenike, izbjeglice će, uključujući i one koji su preseljeni, imati širok spektar integracijskih potreba i nadanja. Volonterske aktivnosti bi trebale ciljano djelovati na identifikaciju tih potreba,  upotpuniti rad zaposlenih osoba, te na taj način riješiti nedostatke u pružanju tih usluga i/ili širiti vrstu i prirodu potpore integraciji izbjeglica.

Volonteri svoje vještine mogu koristiti u područjima koja možda nisu u fokusu djelovanja same organizacije i često će biti  motivirani mogućnošću za daljnjim razvojem vlastitih vještina kroz razvijanje vlastitih aktivnosti i inicijativa. Uključivanje volontera u razvoj aktivnosti na osnovu njihovih vlastitih interesa i vještina, povećat će njihovu osobnu motivaciju  i angažman, te omogućiti nove inovativne pristupe i inicijative za integraciju izbjeglica.

„Volonterski programi izbjeglicama olakšavaju prihvat i integraciju kroz promicanje uključenosti,  podršku u samostalnom stanovanju i izgradnju svijesti i kulture dobrodošlice na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.“

Izbjeglice koje su prethodno preseljene, već imaju iskustvo u procesu preseljenja i jedinstveno razumijevanje potreba i iskustva s kojima se izbjeglice susreću (posebno kada dijele isto podrijetlo).  Prilika da volonterski sudjeluju u programima za preseljenje omogućila bi im izravno korištenje tog iskustva. To bi bilo izuzetno korisno u fazi prijema i inicijalne orijentacije preseljenja. Volontiranje bi također bilo korisno za stjecanje i razvoj vještina (posebno onih koje bi mogli iskoristiti za buduće zapošljavanje) koje bi im olakšale samostalan život.

Volontiranje može doprinijeti izgradnji kulture dobrodošlice, olakšavajući kontakt između izbjeglica i građana u zajednici, pružajući volonterima mogućnost da budu uključeni u aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svijesti građana o problemima s kojima se izbjeglice susreću. Ciljano i/ili izravno uključivanje organizacija u ovaj rad, može proširiti opseg aktivnosti podizanja svijesti, izgradnju šire zajednice i održive kulture dobrodošlice na lokalnoj i nacionalnoj razini.

 

Utjecaj volonterskih programa na uspješnu integraciju

Utjecaj, učinkovitost i prednosti volontiranja za integraciju izbjeglica mogu se  procjenjivati redovitim kvantitativnim prikupljanjem podataka, a ishodi se koriste za poboljšanje volonterskih programa i aktivnosti, zastupanje u inozemstvu, financiranje i institucionalnu podršku.

Učinkovito praćenje i vrednovanje volonterskih programa i inicijativa može generirati veliku količinu podataka o njihovom utjecaju, učinkovitosti i prednostima.

Kvantitativni podaci mogu uključivati informacije o vrsti i broju volontera, vremenu koje provode volontirajući te broju izbjeglica koje se pomagale ili sudjelovale u aktivnostima koje vode volonteri. Razlika između kvantitativnih ishoda i troškova također može dati vrijedne informacije o troškovnoj učinkovitosti volonterskih inicijativa. Kvalitativne povratne informacije se mogu dobiti od samih volontera, ciljanih korisnika njihovih aktivnosti (u ovom slučaju izbjeglice), kao i od  članova partnerskih organizacije koje su uključene u realizaciju volonterskih programa.

Autor: VCOS