Javna rasprava: „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“, Zagreb

Dana 8. studenoga 2017. godine u Kući Europe u Zagrebu održana je druga javna rasprava s ciljem prezentacije rezultata evaluacije provedbenog okvira integracijske migracijske politike u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o aktivnosti projekta IPA FF RAC 2012: „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“, financiranog od strane Europske unije u okviru instrumenta IPA 2012, a sufinanciranog od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je korisnik navedenog projekta. Projekt se provodi s partnerskim konzorcijem kojeg čine WYG SAVJETOVANJE d.o.o. iz Zagreba i TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. iz Zagreba. Raspravu je u ime korisnika projekta otvorio mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja Vladinog ureda.

G. Sočanac se u uvodnom govoru osvrnuo na važnost uspješne integracije državljana trećih zemalja u hrvatsko društvo, kao i općenito u društva država prihvata, koje su tijekom i nakon izbjegličke krize primile veliki broj državljana trećih zemalja u bijegu iz ratom zahvaćenih područja i u potrazi za stabilnijim životnim uvjetima. Integracija podrazumijeva sinergijsko djelovanje, u smislu međuinstitucionalne i međuresorne suradnje svih dionika uključenih u ovaj proces, kao i koordinaciju svih razina - nacionalne, regionalne i lokalne, usmjerenih ka kreiranju i provođenju održivih integracijskih mjera. Prema riječima g. Sočanca, krajnji cilj integracije je produktivno sudjelovanje državljana trećih zemalja u svim sferama društvenog života, a isto je moguće postići kroz olakšavanje pristupa pravima koja su im zajamčena zakonodavnim i regulatornim integracijskim okvirom. Upravo iz ovog razloga od velike je važnosti evaluirati i revidirati integracijski okvir na način da što vjernije oslikava  stvarne potrebe njihovih korisnika, te poluči rezultate koji će biti u skladu s europskim integracijskim politikama.

Gđa Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja, osvrnula se na ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao koordinativnog tijela u sustavu integracije, te je predstavila zakonodavni okvir kojim su regulirana ova pitanja. Ured koordinira radom Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, koje čine visoko rangirani predstavnici  tijela državne uprave iz resora involviranih u područje integracije, te pripadajuće radne skupine koja je zadužena za izvršavanje operativnih zadaća i izvještavanje Povjerenstvu. Ured je zadužen za izradu Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, dok je novi provedbeni dokument u fazi usvajanja.

Kad je o predmetnom projektu riječ, njegov opći cilj je razvoj sveobuhvatnog okvira za unapređenje provedbe, praćenja provedbe i mjerenje učinkovitosti/svrsishodnih mjera integrativne migracijske politike u RH. Svrha projekta je provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web sučelja za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje učinka integrativne migracijske politike.