Foto: pixabay
Kategorija: Integracija

Akcijski plan za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom integraciju izbjeglica i tražitelja azila definira kao dinamičan i dvosmjeran proces međusobne prilagodbe svih uključenih strana – s jedne strance izbjeglica i tražitelja azila, a s druge strane domicilnog stanovništva. Sukladno tome, kako bi se strancima olakšala priprema i sudjelovanje u društvenom životu i procesima novog društva, osiguran im je pristup određenim uslugama čija je svrha učiniti proces integracije kvalitetnijim.
U ovom članku, izdvojili smo područja obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, smještaja i stanovanja, besplatne pravne zaštite te rada i zapošljavanja kao relevantne u procesu integracije. Donosimo pregled prava i pružatelja usluga.

OBRAZOVANJE

Učenje hrvatskog jezika, povijesti i kulture
- nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- sunositelji: uredi državne uprave, odgojno-obrazovne ustanove, osnivači odgojno-obrazovnih ustanova, ustanove za obrazovanje odraslih
- tečajevi za osobe koje su u RH stigle u okviru Europskog programa preseljnja u Sisku i Karlovcu te u Zagrebu i Slavonskom Brodu za osobe koje borave u RH
- Hrvatski crveni križ kontinuirano u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini provodi edukativne radionice vezane uz tradiciju, kulturu i kulturne obrasce u Republici Hrvatskoj
- Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) održava radionice hrvatskog jezika koje provode volonteri
- Hrvatski crveni križ provodi učenje hrvatskog jezika u sklopu projekta „ARCI“

Pripremna i dopunska nastava za učenike osnovnih i srednjih škola koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik
- nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- sunositelji: uredi državne uprave, odgojno-obrazovne ustanove, osnivači odgojno-obrazovnih ustanova
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju uvida u dostavljene podatke škole ili ureda državne uprave nadležnih za obrazovanje daje suglasnost za pripremnu i dopunsku nastavu u trajanju od 35 ili 70 sati

Pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje
- nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- sunositelji: uredi državne uprave, odgojno-obrazovne ustanove, visoka učilišta, osnivači odgojno-obrazovnih ustanova
- ukupno je uključeno na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2019. godini 77 učenika

Posebna pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u RH, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik
- Hrvatski crveni križ osigurao je podršku volontera prilikom učenja hrvatskog jezika i svladavanja školskog gradiva za djecu u 5 obitelji, dok je 1 volonter pružao podršku za 2 odrasle osobe u svladavanju hrvatskog jezika. Komunikacija između škole i roditelja također se odvijala pomoću volontera.

Pravo na obrazovanje odraslih (dovršetak osnovnog i srednjeg obrazovanja, besplatne prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje)
- nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- sunositelji: ustanove za obrazovanje odraslih

Priznavanje stečenih obrazovnih kvalifikacija i kompetencija koje ne mogu pribaviti dokumente kojima potvrđuju razinu obrazovanja
- nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- sunositelji: nadležne agencije, odgojno-obrazovne ustanove, visoka učilišta, ustanove za
obrazovanje odraslih
- Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije 2019. zaprimila nijedan zahtjev.

Priznavanje inozemnih kvalifikacija:
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- za sve osobe koje su u statusu osoba pod supsidijarnom zaštitom ili osoba sa statusom azilanta osigurava se besplatan prijevod i ovjera diploma/svjedodžbi potrebnih za nastavak obrazovanja ili uključivanje u tržište rada (tijekom 2019. godine prevedeno je 9 diploma)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstveni pregled tražitelja azila
- u prihvatilištu ili prihvatnom centru od strane medicinskog tima
Hitna medicinska pomoć
- pravo na hitnu medicinsku pomoć ima svaka osoba neovisno o pravnom statusu; u prihvatilištu ili prihvatnom centru potrebno je obavijestiti službenu osobu koja će pozvati hitnu pomoć

Zdravstvena zaštita u istom opsegu kao kod osiguranika
- Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski crveni križ
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pruža informacije o stjecanju prava i načinu korištenja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja svim zainteresiranim subjektima. Problemi u provedbi: osobe pod međunarodnom zaštitom nemaju zdravstvenu iskaznicu nego zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju osobne iskaznice pa ih liječnici ne prepoznaju kao korisnike usluga. Postoji i problem upisa korisnika u informatički sustav jer ne postoji broj osiguranika i šifra pod kojom se upisuje korisnik. Prevoditelji Hrvatskog crvenog križa svakodnevno pružaju asistenciju prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite (komunikacija sa zdravstvenim djelatnicima, tumačenje zdravstvene dokumentacije, pomoć prilikom naručivanja na specijalističke preglede, usluge prevođenja prilikom zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza teže pokretnih osoba, obilazak bolesnih osoba).

SOCIJALNA SKRB

Edukativna predavanja o pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te o tradiciji, kulturi i kulturnim obrascima u RH
- nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova, sunositelji: Hrvatski crveni križ, Isusovačka služba za izbjeglice, Centar za mirovne studije i druge organizacije civilnog društva
- Hrvatski crveni križ: radionice na temu osobne higijene, higijene prostora te zdravih stilova života, prezentacije tradicionalnih kuhinja i kuhinja iz hrvatskih krajeva s ciljem jačanja samopouzdanja i preuzimanja kontrole nad vlastitim životom, izložbe i predstave za povezivanje kulturnih izričaja, nogometne utakmice i edukativni izleti.
- Isusovačka služba za izbjeglice: rad sa ženama – pružanje psihosocijalne pomoći, održavanje radionica sa psihološkim i kulturološkim temama te kreativne radionice. Psihosocijalne i kulturološke radionice provode se s obzirom na želje i potrebe korisnica, ali i u komunikaciji s ministarstvom unutarnjih poslova (npr. o higijeni i zdravim životnim navikama). Organizirani su i izleti kao oblik psihosocijalne radionice u prirodi. Kreativni dio: pletenje čarapa i šalova te odjevnih predmeta za djecu, tečaj crtanja, kreativna terapija plesom i pokretom itd. Individualno se radilo i sa ženama koje su žrtve rodno uvjetovanog nasilja, pri čemu su korištene projektivne tehnike (crtanje i asocijativne karte).

Aktivnosti za muškarce: obiteljsko psihosocijalno savjetovanje i glazbene radionice uz usputno učenje o hrvatskoj glazbenoj kulturi. Informatičke radionice – osnove rada na računalu.
Child Friendly Space je prostor prilagođen djeci koji se koristi u hitnim slučajevima kao prvi odgovor na dječje potrebe i ulazno mjesto za rad s djecom pogođenom traumom i stresom u prihvatilištu. To je sigurno mjesto za djecu u kojemu se provode odgojno-obrazovne i sadržajno pripremljene edukacije kroz igru.

Obiteljske radionice:pružiti informacije o strukturiranoj svakodnevici kao sredstvu jačanja obiteljske kohezije, odgoja, smanjenja stresa i normalizaciji života. Također se upoznavalo s načinima upravljanja brigama i s učinkovitim odgojnim metodama.
Radionice s adolescentima: cilj je bio poboljšanje raspoloženja kod sudionika, istražiti kako sudionici gledaju na prijateljski odnos, osvijestiti važnost prijatelja u životu, potaknuti na razmišljanje o karakteristikama najboljih prijatelja, povezati karakteristike najboljih prijatelja sa svojim osobinama te osvijestiti vlastite osobine kao najboljih prijatelja. Fokus je bio i na tome kako sudionici shvaćaju ideju ljubavi i romantičnih odnosa te na odnosu s roditeljima i njegovu poboljšanju.

Tematske i edukativne radionice te savjetovanja o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj
- nositelj: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, sunositelji Hrvatski crveni križ, Isusovačka služba za izbjeglice, Hrvatski pravni centar
- Hrvatski crveni križ kontinuirano provodi program podrške i pomoći u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom. kroz pružanje asistencije u svakodnevnom životu, rad s lokalnom zajednicom, podršku u pristupu pravima i uslugama, pružanje informacija i osnaživanje korisnika putem edukacija i socijalnih aktivnosti. U 2019. godini u program integracije Hrvatskog crvenog križa bilo je uključeno 302 korisnika.
Korisnici aktivnosti bili su žene i muškarci samci, obitelji s djecom te obitelji bez djece, kojima se pružala psihosocijalna podrška kroz individualna savjetovanja, pomoć u ostvarivanju socijalnih i drugih prava, pravno savjetovanje, upućivanje na psihološka i obiteljska savjetovanja.

Pravo na prehranu u pučkim kuhinjama sukladno kulturnim i vjerskim uvjerenjima stranaca
- nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sunositelji jedinice lokalne i područne samouprave
- svim pučkim kuhinjama u Republici Hrvatskoj dostavljena je preporuka da za osobe pod međunarodnom zaštitom osiguraju prehranu sukladno njihovim kulturnim i vjerskim uvjerenjima

SMJEŠTAJ I STANOVANJE

Pravo na smještaj
- nositelj je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, sunositelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
- Tijekom 2019.g. pravo na smještaj realiziralo je 308 osoba, od čega 106 u stanovima u vlasništvu RH (Zagreb, Požega, Sisak, Karlovac) i 202 u stanovima temeljem sklopljenog ugovora o najmu s trećim osobama. Broj osoba koji čekaju stambeno zbrinjavanje u prihvatilištima u Porinu i Kutini bio je sveden na nulu.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 

- Isusovačka služba za izbjeglice (JRS), u prosjeku 4 puta mjesečno tijekom čitave godine (pružanje općih pravnih informacija, pravna savjetovanja i zastupanje pred javnopravnim tijelima)
- Hrvatski crveni križ u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom jednom mjesečno provodi besplatno pravno savjetovanje u prostorijama Integracijske kuće

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Aktivirati, motivirati i upućivati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u program učenja hrvatskog jezika prilikom individualnih savjetovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
- Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
- sunositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- broj nezaposlenih osoba koje su upućene u program učenja hrvatskog jezika: 2017. g.-113, 2018.g. – 625, 2019.g- 618. Krajem 2019. došlo je i do konkretnog upućivanja osoba u tečajeve hrvatskog jezika u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja (upućena 61 osoba).

Informiranje osoba kojima je pružena međunarodna zaštita o pravima i obvezama u sustavu zapošljavanja
- nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
- kontinuirano se provodi informiranje osoba pod međunarodnom zaštitom o mjerama aktivne politike zapošljavanja. U navedenu mjeru uključeno je 334 osoba, a obavljeno je 2043 individualnih konzultacija.

Savjetovanje i profesionalno usmjeravanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
- nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Sve osobe upisane u evidenciju nezaposlenih uključuju se u individualno savjetovanje, a po potrebi se provodi više savjetovanja. U 2019. godini 242 osobe bile su uključene u ukupno 508 savjetovanja.

Uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u aktivne mjere zapošljavanja
-nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
-broj nezaposlenih osoba koje su uključene u mjere aktivne politike zapošljavanja (2017.godini: 32 osobe, 2018.godini: 233 osobe; 2019.godini: 237 osoba). U2019. godini pozitivno je riješeno 18 zahtjeva za neku od mjera aktivne politike zapošljavanja u koje su uključene osobe iz ciljne skupine.

Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
- nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
- 2019. godine u mjeru obrazovanja nezaposlenih Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti uključeno je 11 osoba iz ciljne skupine.

Izrada profesionalnog plana traženja posla uzimajući u obzir kvalifikacije osobe i njeno prethodno radno iskustvo te potrebe na tržištu rada i planirati mogućnost daljnjeg obrazovanja osobe kojoj je odobrena međunarodna zaštita
- nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
- 2019.g. zaključena su 394 profesionalna plana

Pravo na pristup tržištu rada i zaposlenje:
- Hrvatski crveni križ je posredovao u zapošljavanju 20 osoba.Organizirano je pet sastanaka korisnika i poslodavaca gdje su poslodavci prezentirali uvjete za svako radno mjesto.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH je 2015. preuzeo obvezu koordiniranja rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije strana u hrvatsko društvo. Ta je uloga Ureda definirana Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Istim Zakonom definirana su prava i obveze azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te se navodi da ove kategorije osoba imaju pravo na:
1. boravak u RH, 2. spajanje obitelji, 3. smještaj, 4. rad, 5. zdravstvenu zaštitu, 6. obrazovanje, 7. slobodu vjeroispovijesti, 8. besplatnu pravnu pomoć, 9. socijalnu skrb, 10. pomoć pri integraciji u društvo, 11. vlasništvo nekretnine sukladno Konvenciji iz 1951.3 i 12. stjecanje hrvatskog državljanstva sukladno propisima koji reguliraju stjecanje državljanstva.

Dodatno, od 2020. godine Centar za kulturu dijaloga, uz suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, provodi projekt ‘‘Novi susjedi’’ koji doprinosi punoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo kroz pružanje pomoći u uključivanju tih osoba u društvo, te kroz senzibiliziranje i jačanje svijesti dionika poput javnih službenika/ca, medija i lokalnog stanovništva u zajednicama u kojima se nastanjuju osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Projekt daje i pravu sliku integracije i interkulturalnosti hrvatskog društva. Projekt simboličnog naziva ‘‘Novi susjedi’’ nagovještava namjeru izgradnje dobrosusjedskih odnosa doseljenika i hrvatskog građanstva u lokalnim zajednicama.
Projekt potiče i razvija višedimenzionalni proces prihvaćanja i uključivanja azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom u društvo usmjeravajući se na tri dimenzije: pravno-političku, društveno-ekonomsku i kulturno-religijsku. Puna integracija uključuje konzumiranje svih tih prava kao i stjecanje percepcije o prakticiranju različitosti u kulturnom, etničkom i vjerskom pogledu u društvu države primateljice. Voditelji/ce slučajeva u provedbi individualnih planova integracije i kulturni medijatori/ce podrška su osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u ostvarivanju uspješne integracije u novo društvo.

Akcijski plan za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom integraciju izbjeglica i tražitelja azila definira kao dinamičan i dvosmjeran proces međusobne prilagodbe svih uključenih strana – s jedne strance izbjeglica i tražitelja azila, a s druge strane domicilnog stanovništva.

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke